Protipožiarna ochrana

HOLLMEX, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov odborníkov, ktorí sú spôsobilí odborne konzultovať a zodpovedne , operatívne riešiť konkrétne požiadavky, za rešpektovania legislatívnych podmienok požiarnej bezpečnosti bytov, rodinných domov, kancelárií, administratívnych budov i veľkých výrobných komplexov.

Naša ponuka :

 • odborné preventívne protipožiarne prehliadky
 • revízie a opravy zariadení elektronickej protipožiarnej signalizácie
 • preverenie dokumentácie o plnení povinností osôb a organizácií v protipožiarnej ochrane
 • projekcie, dodávky a montáž vyhradených zariadení elektronickej požiarnej signalizácie 
 • navrhnutie na vybavenie priestorov vecnými prostriedkami protipožiarnej ochrany: ručnými hasiacimi prístrojmi a technickými požiarno-bezpečnostnými zariadeniami
 • vybavenie protipožiarnymi detektormi, detektormi úniku plynu, detektormi úniku vody, elektronickou a protipožiarnou signalizáciou
 • školenie a odborná príprava zamestnancov, vedúcich pracovníkov o požiarnej ochrane
 • konzultácie a poradenská činnosť v oblasti požiarnej ochrany (nové predpisy, novela zákona o požiarnej ochrane, vyhláška o prevencii požiarnej ochrany)
 • sprostredkovanie nákupu prostriedkov protipožiarnej ochrany
 • vedenie dokumentácie protipožiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
 • externá činnosť požiarneho a bezpečnostného technika pri správe nehnuteľností
 • školenie PO a BOZP
 • napojenie elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) k nepretržite prevádzkovanému pultu centralizovanej ochrany (PCO)
 • zavedenie predpísanej požiarnej dokumentácie (požiarnej knihy, požiarnej evakuačnej smernice)
 • vydanie požiarneho poriadku a požiarnych poplachových smerníc pre jednotlivé pracoviská
 • vyhotovenie časového plánu školení a odbornej prípravy vlastných zamestnancov
 • vydanie smernice k organizácii, riadeniu a prevádzaniu požiarnej ochrany v podmienkach konkrétnej firmy
 • pravidelné školenia vlastných zamestnancov i pracovníkov iných firiem
 • doklady o školení zamestnancov
 • prípravu smernice k prevádzaniu zabezpečovania bezpečnosti práce v podmienkach príslušnej organizácie
 • prevádzanie kontrol dodržiavania predpisov BOZP a PO na pracoviskách (1x mesačne zápis do knihy BOZP a PO, minimálne 1x ročne celková kontrola) a prijímanie opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov
 • kontrolu plnenia evidencie pracovných a ostatných úrazov
 • predpísanú evidenciu vyhradených technických zariadení (výťahov, kotlov, tlakových nádob) a ich odborný servis
Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.