Bezpečnostné služby

Program bezpečnosti, ktorý svojim zákazníkom ponúkame, vzniká v spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti a nášho klienta. Je riešený s ohľadom na špecifiká daného objektu, na základe technických požiadaviek. Cieľom našej činnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných služieb pre prípad potreby ochrany objektov a majetku zmluvných partnerov. Po uzavretí dohody je v prospech každého zmluvného partnera vypracovaný špeciálny kontrolný a ochranný systém, vystihujúci špecifické potreby ochrany objektov a majetku ako aj osobitné požiadavky partnera. Pri svojej činnosti naša spoločnosť vytvára vlastný zabezpečovací systém sledovania oprávnenosti vstupu osôb do zabezpečovaných objektov ako aj ich kontrolu pri odchode z objektu so zameraním na zamedzenie nelegálneho vynášania majetku odberateľa. Vlastný a účinný zabezpečovací systém má naša spoločnosť vytvorený aj pre prípad prechodov motorových vozidiel akéhokoľvek druhu do zabezpečovaných objektov.

Efektívnosť nami poskytovaných služieb je garantovaná neúnavnou bdelosťou a ostražitosťou našich členov ako aj využitým špeciálnej, modernej techniky. Počas trvania zmluvného vzťahu nami poskytovaných služieb, sme pripravení pre prípad potreby zvýšiť účinnosť predmetu našej činnosti inštaláciou signalizačných systémov nevynímajúc možnosť použitia priemyselnej televízie.

Oprávnenia

o LICENCIA STRÁŽNEJ SLUŽBY
o LICENCIA DETEKTÍVNEJ SLUŽBY
o LICENCIA TECHNICKEJ SLUŽBY

Dôvernosť informácií

o POTVRDENIE O PRIEMYSELNEJ BEZBEČNOSTI PODNIKATEĽA
o OSVEDČENIE O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Ing. GABRIEL CSALA

vydané Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky

Rozsah poskytovaných služieb

HOLLMEX,s.r.o. poskytuje pre svojich zmluvných partnerov nasledovný rozsah služieb:

o ochrana majetku na verejne prípustnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk s zákazníkom,
o ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach,
o ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
o ochrana majetku pri preprave,
o ochrana prepravy majetku a osoby,
o ochrana osoby
o zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového, alebo kultúrneho podujatia,
o prevádzkovanie „ Pultu centralizovanej ochrany“ /PCO/
o vypracovanie plánu ochrany,
o detektívna služba
o technická služba

Personalistika

HOLLMEX, s.r.o. zamestnáva len občiansky a morálne bezúhonných občanov s charakterovými vlastnosťami zodpovedajúcimi nárokom predpokladaným pre výkon našej služby. Zamestnanci firmy sú neustále podrobovaní odborným výcvikom za súčasného permanentného sledovania ich profesionality a spĺňajú všetky predpoklady v zmysle Zákona č.473/2005 Z. z. a jeho dodatkov. K vykonávaniu výcviku spoločnosť HOLLMEX, s.r.o. používa vlastnú strelnicu pre guľové a brokové zbrane, schválenú balistickou expertízou.
Pri výkone služby zamestnanci používajú uniformu s identifikačným označením.

 

HOLLMEX, s.r.o. pri poskytovaní svojich služieb v plnom rozsahu dodržiava a rešpektuje ústavu SR, zákony ako aj právne normy nižšej právnej sily, poskytovaná služba rešpektuje zásady etiky a je v absolútnom súlade s dobrými mravmi.
V plnom rozsahu ochraňujeme súkromie a individuálne záujmy našich zmluvných partnerov pri poskytnutí najvyššej možnej diskrétnosti.
Svojou činnosťou napomáhame našim zmluvným partnerom zvládať riziká a nástrahy, ktorým sú vystavení ich pracovníci a majetok.

Všetky naše služby poskytujeme za vopred dojednané ceny v ktorých je zohľadnený stupeň rizika podstúpeného pri ochrane, rešpektujúc špecifické požiadavky partnera. Máme zato, že nami poskytované služby sú v porovnaní s inými firmami zaoberajúcimi sa obdobnou činnosťou veľmi priaznivé a výhodné pre zmluvných partnerov. Rozširovanie našich služieb svedčí o spoľahlivosti a serióznosti našej činnosti na vysokej profesionálnej úrovni.
 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.