Výber zamestnancov

HOLLMEX, s.r.o. zamestnáva len občiansky a morálne bezúhonných občanov s charakterovými vlastnosťami zodpovedajúcimi nárokom predpokladaným pre výkon našej služby. Zamestnanci firmy sú neustále podrobovaní odborným výcvikom za súčasného permanentného sledovania ich profesionality a spĺňajú všetky predpoklady v zmysle Zákona č.473/2005 Z. z. a jeho dodatkov.

Nástup nového zamestnanca

Už pri vstupnom pohovore je všetkým znakom osobnosti uchádzača venovaná zvýšená pozornosť. Je podrobený odbornému psychologickému vyšetreniu, zameranému na odhalenie tých povahových vlastností, ktoré by mohli ovplyvniť výkon povolania. Súčasťou prijímacieho pohovoru je zaistenie referencií od predchádzajúceho zamestnávateľa a vyžiadanie odpisu z registra trestov. Prijímacie konanie je ukončené uváženým zaradením pracovníka na zodpovedajúcu funkciu. 

Kritériá výberu zamestnancov uchádzačov Celý výber je podmienený záväznými podmienkami, ktoré sú stanovené zákonom č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Medzi hlavné podmienky ktoré musí spĺňať uchádzač o prácu v súkromnej bezpečnostnej službe sú:

 • bezúhonnosť (§ 13 zákona č. 473/2005 Z. z.),
 • spoľahlivosť (§ 14 zákona č. 473/2005 Z. z.),
 • zdravotná spôsobilosť (§ 15 zákona č. 473/2005 Z. z.),
 • odborná spôsobilosť (§ 15 zákona č. 473/2005 Z. z.),

dosiahnutý vek 19 rokov.

Preverovanie kandidátov

 • uchádzač predkladá vstupné materiály t.j. osobný dotazník, stručný životopis
 • predkladá originál odpisu z registra trestov
 • podmienkou je občianska a trestná bezúhonnosť, preto predkladá čestné prehlásenie s notársky overeným podpisom
 • podmienkou je dobrý zdravotný stav a psychická kondícia uchádzač predkladá lekársky posudok po absolvovaní psychologických testov
 • z dôvodu overenia odbornej spôsobilosti predkladá fotokópiu preukazu odbornej spôsobilosti s porovnaním originálu
 • z dôvodu overenia dosiahnutého veku 19 rokov predkladá fotokópiu občianskeho preukazu s porovnaním originálu
 • preveruje sa aj posledná výpoveď daná zamestnávateľom, alebo referencie od bývalých zamestnávateľov

pokiaľ je držiteľom zbrojného preukazu , tak predkladá jeho fotokópiu

Metodiku prípravy pre výkon činnosti pracovníka ochrany objektu zameriavame na:

 • ovládanie smerníc pre výkon služby,
 • ovládanie režimu vstupov a výstupov na danom objekte,
 • zvládnutie komunikácie s návštevníkmi a personálom objektu,
 • ovládanie zápisov do jednotlivých evidencií,
 • zvládnutie zásahu pri narušení objektu,
 • zvládnutie zásahu proti osobe,
 • ovládanie poskytnutia prvej pomoci,
 • ovládanie prvotných úkonov v prípade krízových situácií,

ovládanie oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Zvládnutie a osvojenie si týchto základných požiadaviek, kladených na pracovníka ochrany objektu predpokladá, že svoju prácu bude vykonávať na vysokej profesionálnej úrovní a tým si zabezpečíme vytváranie dobrého obrazu a reklamy pre celú spoločnosť HOLLMEX, s.r.o.

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.