Školenie nových zamestnancov

Každý nový pracovník zahajuje svoju pracovnú činnosť základným školením , ktoré je ukončené skúškou odbornej spôsobilosti v zmysle § 19 Zákona o súkromnej bezpečnosti č.473/2005, kde je možné získať:

Skúšku odbornej spôsobilosti typu:

  • S – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania
  • P – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva

Skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou. Predsedom komisie je zástupca ministerstva vnútra, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v inom študijnom odbore, ak najmenej desať rokov vykonával bezpečnostnú prax. Jeden člen skúšobnej komisie je zástupca krajského riaditeľstva PZ, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb. Druhý člen komisie je zástupca okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta konania.

Povinnosti prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva

1. Prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva je povinný:

  • plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uložené rozhodnutiami a opatreniami Ministerstva vnútra alebo Krajského riaditeľstva PZ SR,
  • dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
  • o poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva spracovať informáciu; na obsah a uschovanie informácie sa použije primerane § 60 zák. 473/2005 zb.,
  • viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva,
  • viesť inšpekčnú knihu dozoru.

2. Evidencia uvedená v odseku 1 písm. d) a inšpekčná kniha dozoru sa vedú počas celej doby prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti o vedení evidencie uvedenej v odseku 1 písm. d) a inšpekčnej knihy dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Školenie PO a BOZP pre zamestnancov

Všeobecne sa prevádza školenie:

  • I. stupňa z PO a BOZP
  • II. stupňa z PO a BOZP
  • III. stupňa z PO a BOZP

Školenie je realizované vždy pri nástupe zamestnanca špecializovaným pracovníkom, ktorý vlastní Osvedčenie o spôsobilosti bezpečnostného technika vydaného v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., periodicky potom každé tri roky. Absolvovanie školenia sa dokladá prezenčnou listinou a súpisom školených noriem (predpisov ČSN) podľa tematického plánu. Obvykle sa obsah školení upravuje podľa druhov vykonávanej práce.
 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.