Servisné práce

Spoločnosť HOLLMEX, s.r.o. zabezpečuje pravidelné kontroly a úpravy dodaných zariadení.

Doklad o prevádzaní kontrol vyžadujú poisťovne (pri likvidácii prípadnej poistnej udalosti) a štátny požiarny dozor. Súčasťou povinností prevádzkovateľov je taktiež vedenie záznamových kníh systémov, archivácia dokladov o školení obsluhy, vedenie prevádzkových kníh systémov EZS a EPS a záznamov o ich údržbe a opravách.

Povinnosti prevádzkovateľa sú striktne dané príslušnými vyhláškami a normami, týkajúcimi sa prevádzky elektronických systémov EZS, vyhláškou č. 246/2001 Zb., o požiarnej ochrane ustanovujúci povinnosť organizácie mať uzavretú servisnú zmluvu na údržbu systému EPS, a o zaistení prevádzania mesačných, polročných a ročných prevádzkových skúšok a skúšok funkčnosti).

  • zabezpečenie rýchlej technickej  pomoci – záručný a pozáručný servis
  • riešenie závad a prevádzkových úprav na bezpečnostných systémoch
  • konzultácie, plánovanie opráv a výmena zariadení (po uplynutí životnosti)
  • prevzatie servisu a záruk nad výrobkami dodávanými inými spoločnosťami

 

Naše služby
Späť na vrch aktuálnej stránky

Copyright © 2009 HOLLMEX s.r.o.

Stránky sú generované systémom eliteWeb.sk | Design & Hosting by WDT, s.r.o.